15723e0b0b781d6ca2c9cabb94a7a940attachment0

Nazwa zadania : Montaż pomp ciepła, instalacji fotowoltaicznej, instalacji c.o. i c.w.u. oraz wentylacji i klimatyzacji w ramach zadania “Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku na Dom Inicjatyw Twórczych w Żelechlinku”

 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Wartość ogólna zadania 556.299,40 zł

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi 220.905,00 zł

 

W ramach zadania w przebudowywanym budynku wykonano instalację fotowoltaiczną o mocy 19,72 kW, instalację c.o. i c.w.u  oraz wentylację i klimatyzację oraz zamontowano kaskadę 3 powietrznych pomp ciepła

 

15723e0b0b781d6ca2c9cabb94a7a940attachment0

Zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku  Etap I” dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi

w formie  pożyczki w kwocie  450 437,00

w formie  dotacji w kwocie      193 043,00

 
 

Nazwa zadania : Budowa instalacji fotowoltaicznej przy Szkole Podstawowej w Żelechlinku w ramach zadania “Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek – etap III”
 
Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 
Wartość ogólna zadania 190.866,25 zł
Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi 152.693,00 zł
 
W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną oraz wybudowano instalację fotowoltaiczną przy szkole Podstawowej w Żelechlinku o mocy 49,95 kW wraz z ogrodzeniem.
15723e0b0b781d6ca2c9cabb94a7a940attachment0
 
 

Nazwa zadania:

Utworzenie terenów oraz budowa bazy edukacyjno – rekreacyjnej w Żelechlinku”

Wartość ogólna zadania:

194.476,09 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

Pożyczka 42.206,00 zł

Dotacja 63.309,00 zł

15723e0b0b781d6ca2c9cabb94a7a940attachment0

 

Zadanie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

www.wfosigw.lodz.pl


Zakres projektu:

  • Nasadzenia drzew i krzewów oraz roślin wieloletnich, w tym założenie rabat kwiatowych, urządzenie szpalerów drzew i krzewów oraz założenie łąk kwietnych (przygotowanie gruntu pod nasadzenia, zakup sadzonek, zabiegi zabezpieczające).

  • Zakup i montaż tablic dydaktycznych, instalacji dydaktycznych o tematyce przyrodniczej i ekologicznej oraz tabliczek do oznaczenia gatunków roślin.

  • Dostawa i montaż ławek parkowych i koszy na śmieci.

  • Budowa alejki z kostki brukowej zapewniającej dostęp do ścieżki edukacyjnej.

  • Założenie trawnika.


USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU Z TERENU GMINY ŻELECHLINEK - 2021

Gmina Żelechlinek realizuje zadanie pn: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Żelechlinek"

Łączna wartość zadania - 44 920,40 zł

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi -  34 093,00 zł

 

USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU Z TERENU GMINY ŻELECHLINEK - 2020

Gmina Żelechlinek realizuje zadanie pn: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Żelechlinek"

Łączna wartość zadania - 54 064,68 zł

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi -  48 027,00 zł

 

 

USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU Z TERENU GMINY ŻELECHLINEK - 2019

Gmina Żelechlinek realizuje zadanie pn: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Żelechlinek"

Łączna wartość zadania - 80 094,48 zł

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 68 737,00 zł

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W GMINIE ŻELECHLINEK ETAP II POPRZEZ BUDOWĘ SIECI WODOCIĄGOWEJ, BUDOWĘ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ, BUDOWĘ HYDROFORNI ORAZ PRZEBUDOWĘ STACJI UZDATNIANIA WODY

Gmina Żelechlinek realizuje zadanie pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Żelechlinek etap II poprzez budowę sieci wodociągowej, budowę sieci kanalizacji sanitarnej, budowę hydroforni oraz przebudowę stacji uzdatniania wody"

Łączna wartość zadania - 1.551.977,27 zł

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 530.169,00 zł

 

USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU Z TERENU GMINY ŻELECHLINEK

Gmina Żelechlinek realizuje zadanie pn: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Żelechlinek"

Łączna wartość zadania - 36 628,90 zł

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 29 303,00 zł

 

USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE AZBESTU Z TERENU GMINY ŻELECHLINEK

Gmina Żelechlinek realizuje zadanie pn: "Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Żelechlinek"

Łączna wartość zadania - 35 881,13 zł

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 35 504,46 zł

 

UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ W MIEJSCOWOŚCI KAROLINÓW, IGNATÓW, DZIELNICA, SABINÓW, ŻELECHLINEK

Gmina Żelechlinek realizuje zadanie pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w miejscowości Karolinów, Ignatów, Dzielnica, Sabinów, Żelechlinek"

Łączna wartość zadania - 1 242 683,96 zł

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 164 840,00 zł

 

ZAKUP KOSIAREK DO UTRZYMANIA ZIELENI NA TERENIE GMINY ŻELECHLINEK

 

Gmina Żelechlinek realizuje zadanie pn: "Zakup kosiarek do utrzymania zieleni na terenie Gminy Żelechlinek"

Łączna wartość zadania - 19 237,40 zł

Kwota dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 18 000,00 zł

 

EKOPRACOWNIA

Gmina Żelechlinek realizuje zadanie pn: "Utworzenie pracowni biologiczno-ekologicznej w Publicznym Gimnazjum w Zespole Szkół w Żelechlinku"

Łączna wartość zadania - 32 000,00 zł

Kwota difnansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi - 30 400,00 zł

 

www.zainwestujwekologie.pl

wfosigw

 

 


EKOLOGIA

 

 


Nazwa zadania:  Budowa Domu Ludowego w Bukowcu

Wartość ogólna zadania: 1.413.301,15 PLN

Dotacja ze środków WFOSiGW w Łodzi: 35.946,00 PLN

Pożyczka ze środków WFOSiGW w Łodzi : 83.874,00 PLN

www.zainwestujwekologie.pl

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

wfosigw

 

 


Nazwa zadania: Budowa odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechlinek – Etap II

Wartość ogólna zadania: 1.740.777 PLN

Dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 166.587 PLN

Pożyczka ze środków WFOŚiGW w Łodzi: 388.707 PLN

W ramach zadania zainstalowano instalacje fotowoltaiczne na budynkach Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku, Domu Ludowego w Karolinowie, Domu Ludowego w Naropnej, Świetlicy Wiejskiej w Żelechlinie, Świetlicy Wiejskiej w Lesisku, Świetlicy Wiejskiej w Radwance oraz zainstalowano gruntową pompę ciepła w Publicznej Szkole Podstawowej w Żelechlinku

www.wfosigw.lodz.pl

Dofinansowano ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

wfosigw